Uchwała nr LV/383/10 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

UCHWAŁA NR LV/383/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr LV/421/06 z dnia 9 marca 2006 r., nr LIX/445/06 z dnia 25 maja 2006, nr LX/451/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., nr LXIII/464/06 z dnia 27 lipca 2006 r., nr LXV/478/06 z dnia 28 września 2006 r., nr LXVI/487/06 z dnia 19 października 2006 r., nr V/29/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., nr  XXI/102/07 z dnia 25 października 2007 r., nr XXXVI/238/08 z dnia 27 listopada 2008 r. i nr LI/360/09 z dnia 12 listopada 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

-       w załączniku do uchwały:

 

a)       wiersz dotyczący projektu i budowy wodociągu w Drużynie, otrzymuje brzmienie:

 

5

Projekt i budowa wodociągu
w Drużynie

2009-2011

769 000

0

 

 

 

 

19 000

 

100 000

 

650 000

 

 

b)      wiersz dotyczący kanalizacji deszczowej Krosinko I etap, ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego, otrzymuje brzmienie:

 

27

Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap,                              ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego

2010-2011

4 200 000

0

 

 

 

 

 

 

1 500 000

 

2 700 000

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

            W celu przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na budowę kanalizacji deszczowej w Krosinku i budowę wodociągu w Drużynie, na które to inwestycje Gmina Mosina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów netto inwestycji, niezbędne jest wprowadzenie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zmiana wynika z faktu, iż na dzień składania wniosku, beneficjent jest zobligowany, do zabezpieczenia środków na pokrycie całości inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim, bowiem dotacja jest oparta na zasadach refundacji poniesionych kosztów, a obecnie zaktualizowane kosztorysy na wskazane inwestycje, opiewają na kwoty wyższe niż zabezpieczone w WPI.

            Łączna kwota dofinansowania, o jaką ubiegać będzie się Gmina Mosina przekracza kwotę 2 000 000 zł, a dodatkowym atutem wniosku będzie fakt, iż wartość całości inwestycji  przekroczy 3 000 000 zł.