Uchwała nr LV/381/10 w sprawie nadania nazw ulicom oraz drodze wewnętrznej we wsi Drużyna.

UCHWAŁA NR LV/381/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom oraz drodze wewnętrznej we wsi Drużyna.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada  Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.   Nadaje się ulicy, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 102/12, biegnącej prostopadle do ul. Powstańców Wielkopolskich, nazwę „Jodłowa”.

2.   Nadaje się ulicy, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 100/15 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 100/17, biegnącej prostopadle do ul. Powstańców Wielkopolskich, nazwę „Choinkowa”.

3.   Nadaje się ulicy, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmującej część działek o numerach ewidencyjnych: 105/15, 100/17, 101/14 oraz 102/12, nazwę „Pod Lasem”.

4.   Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 101/9, nazwę „Zacisze”.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Drużyna.

 

 

§ 3.

 

Ustalone uchwałą nazwy ulic i drogi wewnętrznej podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i eweidencyjną Gminy Mosina. 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

Decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 sierpnia 2006 r. – nr PP.MT.7430-73/06, zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 102/8, położonej we wsi Drużyna, obręb Nowinki, wydzielona została działka o numerze ewidencyjnym 102/12, stanowiąca drogę, decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2008 r. – nr PP.AC.7430-36/08, zatwierdzającą projekty podziału działek 100/1 i 100/3, wydzielone zostały działki o numerach ewidencyjnych 100/15, 100/17 i 100/14, stanowiące drogi, natomiast w wyniku decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 sierpnia 2006 r. – nr PP.MT.7430-79/06, zatwierdzającej projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 101/3, powstała działka o numerze ewidencyjnym 101/9, stanowiąca drogę wewnętrzną. Działki o numerach ewidencyjnych 100/15, 100/17, 101/9, 102/12 oraz 101/9, stanowiące drogi, są własnością Gminy Mosina i zapisane są w księgach wieczystych KW Nr Nr 44353, 21800, 42543, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. W dniu 8 grudnia 2009 r., Rada Sołecka wsi Nowinki-Drużyna wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazw ulicom i drodze wewnętrznej we wsi Nowinki-Drużyna. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Załącznik do uchwały nr LV/381/10.pdf