Uchwała nr LV/378/10 w sprawie założenia Przedszkola w Krośnie.

UCHWAŁA NR LV/378/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

  w sprawie założenia Przedszkola w Krośnie.  

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 oraz art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Z dniem 1 kwietnia 2010 r. zakłada się Przedszkole w Krośnie.

2.      Akt założycielski Przedszkola stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Organizację Przedszkola określać będzie Statut nadany odrębną uchwałą.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Zapewnienie edukacji publicznej oraz zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, które realizowane są stosownie do postanowień ustawy o samorządzie gminnym i o systemie oświaty. Budynek w Krośnie ul. Główna 43 do czerwca 2009 r. był budynkiem szkolnym dla dzieci zamieszkałych w Krośnie, Bolesławcu, Nowinkach, Drużynie, Borkowicach i Mosinie. Od 1 września 2009 r. wszystkie dzieci z tego obwodu uczęszczają do nowego budynku szkoły. Przeprowadzony remont budynku poszkolnego pozwala na otwarcie trzyoddziałowego Przedszkola w Krośnie, powstanie którego zapewni rodzinom mającym dzieci w wieku od 3 do 6 lat dostęp do przedszkola w pobliżu zamieszkania, tym samym znacznie poprawi ich standard życia.


                                                                 

                                        

Załącznik do uchwały nr LV/378/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r.

  

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie zakłada Przedszkole w Krośnie o nazwie:

 

 

 

Przedszkole w Krośnie

z siedzibą w Krośnie