Uchwała nr LV/380/10 zmieniająca uchwałę z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastęps

UCHWAŁA NR LV/380/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XLIII/286/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 54 ust. 7, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XLIII/286/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) podstawie obliczenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – stosuje się kwotę bazową, określoną dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty przysługujących dodatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego”.  

2) W Rozdziale II § 5 „Dodatek motywacyjny” ust. 2 otrzymuje  brzmienie:

„2. Wysokość dodatku przypadającego na jeden etat przeliczeniowy nauczyciela ustala się w wysokości 1/23 podstawy obliczania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ustalonego tak sposobu przeliczania nie stosuje się do dyrektorów szkół”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

  

 

UZASADNIENIE

 

Powyższa zmiana uchwały wychodzi naprzeciw  realizacji art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, który nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek zapewnienia  określonego wynagrodzenia z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela w stosunku do kwoty bazowej.

Zmiana w Regulaminie  została uzgodniona ze Związkiem  Nauczycielstwa Polskiego  Zarząd Oddziału w Mosinie i Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska Koło przy Zespole Szkół w Mosinie.