Uchwała nr LV/379/10 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie.

UCHWAŁA NR LV/379/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie.

 

 

Na podstawie art. 58 i 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Z dniem 1 kwietnia 2010 r. tworzy się Zespół Szkół w Krośnie, zwany dalej Zespołem.

2.      W skład Zespołu wchodzą:

1)      Szkoła Podstawowa w Krośnie,

2)      Przedszkole w Krośnie.

3.      Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Organizację Zespołu określać będzie Statut nadany odrębną uchwałą.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Połączenie w Zespół – Szkoły Podstawowej w Krośnie i Przedszkola w Krośnie daje możliwość korzystania z bazy dydaktycznej obu placówkom. Nauczyciele, będąc  pracownikami zespołu szkół, mogą wykonywać pracę w obu placówkach. Połączenie szkół w zespół ma też swoje uzasadnienie ekonomiczne, gdyż prowadzi do obniżenia kosztów ogólnego zarządu szkołą podstawową i przedszkolem, które będą działać pod kierownictwem jednego dyrektora oraz ze wspólną administracją i obsługą. 

 

 

Załącznik do uchwały nr LV/379/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

 

  

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

Na podstawie art. art. 58 i 62 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie tworzy Zespół Szkół w Krośnie o nazwie:

 

 

Zespół Szkół w Krośnie

z siedzibą w Krośnie