Uchwała nr XLIX/338/09 dotycząca przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi z dnia 10 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIX/338/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi                                                                 z dnia 10 września 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przekazuje się Burmistrzowi Gminy Mosina skargę                                       z dnia 10 września 2009 r., jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.