Uchwała nr XLIX/337/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 219/5, obr. Krosno.

UCHWAŁA NR XLIX/337/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 219/5, obr. Krosno.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nabycie od Pana Henryka Sobolewskiego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 219/5, obr. Krosno, ark. mapy 1, o powierzchni 1388 m2, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21815, w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, na której zlokalizowane jest przedszkole publiczne.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE  

 

Decyzją nr PP.AK.73341-33/08 z dnia 31 października 2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Burmistrz Gminy Mosina ustalił lokalizację inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły na przedszkole oraz jego przebudowie na działce o numerze ewid. 217, obr. Krosno.

Działka nr 219/5, obr. Krosno, wraz z działką 217, obr. Krosno, stanowią jednolity obszar umożliwiający właściwe funkcjonowanie przedszkola.

Na działce nr 219/5 planuje się przygotowanie 7 utwardzonych miejsc parkingowych, a pozostała część zostanie zagospodarowana urządzeniami przeznaczonymi do zabaw dzieci przedszkolnych.