Uchwała nr XLIX/335/09 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

UCHWAŁA NR XLIX/335/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosiny do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010 poprzez zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431 Stęszew – Mosina – Kórnik) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr 2465P Mosina – Czempiń) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński do kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne Gminy Mosina w 2010 roku.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Mosinie należy określanie wysokości sumy, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Z art. 58 wyżej wymienionej ustawy wynika obowiązek wskazania źródeł dochodów, z których mają zostać pokryte zobowiązania.

Istniejący układ komunikacyjny miasta Mosina łączy w centrum miasta ruch lokalny i tranzytowy prowadzony drogami wojewódzkimi (nr 431 Stęszew – Mosina – Kórnik; nr 430 Poznań – Mosina) oraz drogami powiatowymi (nr 2463P Mosina – Grabianowo, nr 2465P Mosina – Czempiń, nr 2466P Żabno – Mosina). Droga wojewódzka nr 430 (Poznań – Mosina) przyjmuje również ruch prowadzony drogą powiatową nr 2460P (Poznań – Rogalinek) oraz nr 2464P (Świątniki – Zbrudzewo). Jak wynika z powyższego, miasto Mosina jest miejscem skupiającym ruch osobowy, ale również tranzytowy z różnych kierunków. Wyprowadzenie ruchu poza obszar miasta możliwe jest tylko poprzez wytyczenie obwodnicy. Stąd też koniczne jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej obwodnicy jako materiału wyjściowego dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i poprzez to zagwarantowania, w tym ochrony przed inną zabudową, terenu na ten cel. Z powyższego zatem wynika, iż przedmiotowa koncepcja programowo – przestrzenna jest niezbędna do wytyczenia obwodnicy w terenie. Docelowo wschodnia obwodnica, łącząca ul. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie, stanowić będzie odcinek obwodnicy łączącej ul. Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431) z drogą wojewódzką nr 431 we wsi Dymaczewo Stare.

            Wymaga podkreślenia, iż pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina, łączącej ul. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie, zostało unieważnione ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekraczała kwotę, jaką Gmina Mosina mogła przeznaczyć na ten cel. Stąd też konieczne było zweryfikowanie przedmiotu zamówienia.
W niniejszym przypadku przedmiot zamówienia został zmniejszony o kosztowne badania ruchu. Przedmiotowa koncepcja
programowo – przestrzenna wschodniej obwodnicy miasta Mosina ma służyć jako materiał wyjściowy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i poprzez to zagwarantowania terenu na ten cel.