Uchwała nr XLIX/333/09 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

UCHWAŁA NR XLIX/333/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi, w zakresie dotyczącym opracowania projektu wykonawczego remontu nawierzchni jezdni ul. Gromadzkiej w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w miejscowości Czapury i Babki, na odcinku od ul. Poznańskiej w Czapurach do drogi gminnej nr 333401P, o długości ok. 2000 mb – zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2461P w ciągu ul. Gromadzkiej w miejscowości Czapury i Babki oraz zapobieżenia postępującej degradacji nawierzchni jezdni, Gmina Mosina postanowiła opracować projekt remontu, polegający na zaprojektowaniu nakładki bitumicznej wraz z poprawą istniejącego odwodnienia. Opracowanie projektu umożliwi wykonanie robót drogowych w 2010 roku z środków finansowych Powiatu Poznańskiego. Koszt wykonania projektu szacuje się na kwotę ok. 90.000,00 zł. Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanego zadania.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/333/09.pdf