Uchwała nr XLIX/332/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego

UCHWAŁA NR XLIX/332/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XLVII/321/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

                                                                    

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia  Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po analizie wydatków funduszu, dokonanej na koniec sierpnia br., zachodzi konieczność zmiany załącznika do uchwały, tj. przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami.


 

Załącznik do uchwały nr XLIX/332/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r.

                                                                                                

                                                                      

 

Projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

 

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

                 5.000,00

900

90011

2960

              385.000,00

Razem

              390.000,00

Stan środków obrotowych na początku 2009 roku

              339.359,20

Ogółem

              729.359,20

 

 

 

Wydatki

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

        30.000,00

900

90011

4210

              15.000,00

900

90011

4300

            650.000,00  

Razem

            695.000,00

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku

              34.359,20

Ogółem

            729.359,20