Uchwała nr XLIX/331/09 w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

UCHWAŁA NR XLIX/331/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie określenia sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

  

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosiny do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010 poprzez zawarcie umowy na realizację zadania: „Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie” do kwoty 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne Gminy Mosina w roku 2010.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE  

             

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w latach 2007 – 2010. Wydatki określone na rok 2009 stanowią kwotę 600.000,00 zł, natomiast na rok 2010, zgodnie z zapisem w zestawieniu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, który stanowi załącznik nr 7 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. Całkowity koszt zadania do realizacji w latach 2009 – 2010, określony został według wartości kosztorysowej na kwotę 1.350.000,00 zł. Uzasadnione jest ogłoszenie przetargu na całość prac, co zapewne umożliwi wybór najatrakcyjniejszej oferty, a realizacja zadania odbywała się będzie, zgodnie z planem, w latach 2009 i 2010.