Uchwała nr XLIX/330/09 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

UCHWAŁA NR XLIX/330/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.    

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Gmina Mosina wyemituje 8.000 (osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł, każda na łączną kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych).

2.  Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3.  Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.  Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5.  Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

 

§ 2.

 

Emisja obligacji będzie przeznaczona na inwestycje drogowe i oświatowe.

 

 

 § 3.

 

1.  Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1)      seria A09 o wartości 2.000.000 zł,

2)      seria B09 o wartości 2.000.000 zł,

3)      seria C09 o wartości 2.000.000 zł,

4)      seria D09 o wartości 2.000.000 zł.

2.  Emisja obligacji nastąpi w 2009 r.

3.  Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.  Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1)      4 lat od daty emisji obligacji serii A09 i B09,

2)      5 lat od daty emisji obligacji serii C09,

3)      6 lat od daty emisji obligacji serii D09.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji, określona w ust. 1, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5.

 

1.  Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2.  Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3.  Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.  Jeżeli termin wypłaty oprocentowania, określony w ust. 3, przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.  Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

 

§ 6.

 

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Mosina w latach 2010-2015.

 

 

§ 7.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

a)  zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

b)  dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

c)   wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Niniejsza uchwała  stanowi  podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Gminy Mosina. Wydatki te związane są z finansowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, tj. utwardzenia dróg (ulic), odwodnienia, budowy chodników i inwestycji oświatowych.

Planowane do sfinansowania zadania obejmują niżej wymienione inwestycje, zapisane w załączniku nr 6 do uchwały nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009:

-    rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników -  ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP - poz. 9 załącznika – 1.155.000,00 zł;

-   koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa - poz. 10 załącznika – 2.600.000,00 zł;

-    projekt i budowa chodników - poz. 13 załącznika - 775.000,00 zł, w tym:  w Mosinie: ul. Jasna 70.000,00 zł, ul. Torowa 449.000,00 zł, w Dymaczewie Starym ul. Bajera 120.000,00 zł, w Krajkowie 70.000,00 zł i w Mieczewie ul. Szeroka 66.000,00 zł;

-    Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, ul. Kopernika, ul. Wysokiej, ul. Czarnokurz, ul. Leśnej, ul. Świerkowej, ul. Chopina - poz. 16 załącznika – 720.000,00 zł;

-    sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły - poz. 55 załącznika – 1.200.000,00 zł;

-   budowa przedszkola we Wiórku - poz. 62 załącznika – 1.000.000,00 zł;

-    adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole - poz. 63 załącznika – 550.000,00 zł.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny, komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji będzie rozłożony na 3 lata, począwszy od roku 2013. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 8.000.000 PLN w określonej uchwałą strukturyzacji, pozwala zachować płynność finansów gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie emisji obligacji komunalnych, określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa między innymi wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, warunki oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa zasadnicze warunki emisji, w granicach których bank będzie mógł przygotowywać swoją ofertę. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju gminy, stanowiąc zarazem jej promocję na rynku kapitałowym.