Uchwała nr XLIX/329/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XLIX/329/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,  nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. i nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

67.950.871,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.305.233,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.236.360,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 413.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

76.249.839,37 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.419.104,37 zł

 

a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22.796.757,43 zł

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.274.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

23.572.735,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na

           dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

258.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.236.360,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 683.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1. przychody 390.000,00 zł,
  2. wydatki 695.000 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 8”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 24 września 2009 r.

 

 

  1. Dochody:

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji Województwa Wielkopolskiego udzielonej na wniosek Gminy Mosina na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2009 r., z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach.

 

-       Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się o kwotę 40.578,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-220/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r. informującego o zwiększeniu planu dochodów z tytułu rekompensaty zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2008.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 58.936,00 zł, w tym:

§        zwiększenie dochodów o kwotę 5.341,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego przyznanej na wniosek Gminy Mosina, przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – pismo Nr FB.I.3011-241/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

§        zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu odpłatności za przedszkola,

§        zmniejszenie dotacji przeznaczonej na refundację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym o kwotę 79.277,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.7.3010-20/09 z dnia 3.09.2009 r.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się o kwotę 619.259,00 zł – zmniejszenia wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 września 2009 r. Nr FB.I-7.3010-20/09 w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. Ponadto zmienia się kwoty dotacji z zadań zleconych na zadania własne w rozdziałach 85313 i 85314 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09  z dnia 28 sierpnia 2009 r. Powyższe wynika  z wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 627.617,00 zł.

 

  1. Wydatki:

 

-       Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 779.610,00 zł, w tym wydatki majątkowe 492.610,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz wydatki bieżące 287.000,00 zł. W zadaniu nr 11 załącznika wydatków inwestycyjnych dodaje się ul. Ogrodową z uwagi na stworzenie możliwości ulicy dojazdowej od ul. Leszczyńskiej do ul. Torowej (ulica posiada odpowiednie parametry). Analogicznej zmiany dokonuje się w zał. Nr 7.  Środki zwiększające wydatki bieżące przeznaczone są na remonty pięciu wjazdów na ulice (Akacjowa, Długa, Kasztanowa, Grabowa w Mosinie i wjazd w Dymaczewie Starym ul. Bajera), remont ścieżki rowerowej w Krośnie, remont drogi do Ośrodka Zdrowia w Babkach, chodnika w Krośnie, parkingu przy ul Kolejowej oraz zabezpieczenie przejścia dla pieszych od ul. Sowinieckiej do dworca PKP w Mosinie.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonej na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach, oraz 60.000,00 zł na remonty wejść do MOK i Ośrodka Zdrowia w Mosinie. Ponadto dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 65.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 4 etatów (2 etaty Referat GG i 1 etat w Referacie FB od 1 października 2009 r. oraz 1 etat od 1 maja 2009 r. zamówienia publiczne).

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6. Ponadto po analizie wykonania wydatków dokonuje się przeniesień   między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

 

-       Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmienia się paragraf wydatków, gdyż odsetki od samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2006 r. powinny być klasyfikowane w § 8110.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 547.415,00 zł, co wynika ze zmian kwot dotacji omówionych w dochodach, zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz przeniesień wydatków na wniosek placówek oświatowych: SP Rogalinek, SP Czapury, SP Daszewice, SP Pecna.

 

-       Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek OPS.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się o kwotę 619.259,00 zł – wynika to z informacji o zmianach dotacji omówionych w dochodach. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków na wniosek OPS aby zapewnić prawidłową realizację budżetu.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 27.479,00 zł – środki przeniesione z działu 801 na wniosek placówek oświatowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 40.000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont oświetlenia w ul. Dworcowej. Ponadto kwotę 20.000,00 zł przenosi się z § 4300 do § 4270 w związku z zapotrzebowaniem środków na wydatki remontowe.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł – środki te pozostały jako niewykorzystane po rozstrzygnięciu I etapu otwartego konkursu ofert. Kwota ta zostaje przeniesiona do działu 926 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie z działu 921), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach dodatkowego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w miesiącu październiku. Ponadto na wniosek OSiR dokonuje się przeniesień wydatków celem zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 36.115,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do uchwały.

 Załączniki do uchwały nr XLIX/329/09.pdf