Uchwała nr XLVIII/328/09 w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 UCHWAŁA NR XLVIII/328/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2009 r.

 

w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się zawrzeć z Miastem Poznań porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie:

 

1)     Poznań (Dębiec) – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Mosina – Ludwikowo – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe;

 

2)    Poznań (Starołęka Dworzec) – Czapury – Wiórek – Czapury (ul. Gromadzka) – Babki (Jednostka Wojskowa) – Daszewice – Kamionki – Borówiec (pętla).

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

W przedmiotowej uchwale proponuje się zawrzeć z Miastem Poznań porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, polegające na przewozie osób autobusami linii :

 1) Nr 651 (dotychczasowa Nr 101) na trasie: Poznań (Dębiec) – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Mosina – Ludwikowo – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe;

 2) Nr 527 (dotychczasowa Nr 107) na trasie: Poznań (Starołęka Dworzec) – Czapury – Wiórek – Czapury (ul. Gromadzka) – Babki (Jednostka Wojskowa) – Daszewice – Kamionki – Borówiec (pętla).

         Ponieważ zgodnie z decyzją Rady Miasta Poznania, MPK Poznań Sp. z o.o., uchwałą Nr XXXVIII/412/V/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie restrukturyzacji zakładu budżetowego „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu”, będzie wykonywało zadanie własne Miasta Poznania, dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, sprawa obsługi linii podmiejskich przez MPK Poznań Sp. z o.o., w tym linii Nr 651 (dotychczasowa Nr 101) oraz linii Nr 527 (dotychczasowa Nr 107), wymaga uregulowania.

Realizując powyższe ustanowienie, uwzględniając jednocześnie w tym względzie przepisy Unii Europejskiej, między innymi ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1370/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70, należy uznać, iż MPK Poznań Sp. z o.o. jest obecnie podmiotem (operatorem) wewnętrznym gminy (Miasta Poznania) i realizuje lokalny transport zbiorowy (publiczny transport pasażerski) na terytorium macierzystej gminy, tj. w obszarze granic administracyjnych Poznania.

W przypadku zamiaru podjęcia wykonywania transportu zbiorowego poza własnym terytorium, organy gminy nie mogą robić tego samodzielnie, tj. bez uzgodnienia z władzami sąsiedniej gminy. Formami współdziałania międzygminnego są związki i porozumienia komunalne, których zasady działania określono w rozdziale 7 „Związki i porozumienia międzygminne” oraz w rozdziale 9 „Stowarzyszenia gmin”, ustawy o samorządzie gminnym. Stosownie do art. 74 tej ustawy, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych (w tym przypadku lokalnego transportu zbiorowego), przy czym gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. W załączonym do uchwały projektach  porozumienia, Miasto Poznań przejmuje realizację zadania  Gminy Mosina (tylko w zakresie funkcjonowania linii Nr 651 (dotychczasowej 101) i w zakresie linii Nr 527 (dotychczasowej 107), a  Gmina Mosina zobowiązuje się do partycypacji w kosztach utrzymania tej linii. Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.07.125.874 – tekst jednolity) zdefiniowała komunikację miejską jako przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zborowego w granicach administracyjnych miasta albo:

1)      miasta i gminy,

2)      miast albo miast i gmin sąsiadujących,

jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny, w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze. W innym przypadku, funkcjonujący transport zbiorowy traktowany jest jako komunikacja regionalna i autobusy kursujące na tych liniach podlegają odrębnym wymaganiom technicznym, jak chociażby konieczności wożenia koła zapasowego czy umieszczenia firanek za kierowcą oraz w bocznych szybach autobusu.

W związku z tym, aby przedmiotowa linia mogła być nadal traktowana jako linia komunikacji miejskiej oraz aby MPK Poznań Sp. z o.o. jako operator wewnętrzny mogło realizować przewozy na trasie tej linii, niezbędne staje się zawarcie stosownego porozumienia, które zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym precyzuje między innymi udział w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Przedstawiając  powyższe, Burmistrz Gminy Mosina  wnosi o podjęcie przedmiotowej uchwały.