Uchwała nr XLVIII/327/09 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

UCHWAŁA NR XLVIII/327/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2009r.

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

 

 

Na podstawie art. 8 ust.2a i art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przejmuje się od Powiatu Poznańskiego do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi, w zakresie dotyczącym budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2464P - ul. Długa w miejscowości Radzewice, etap I o długości ok. 242 mb – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W celu poprawy bezpieczeństwa na  drodze  powiatowej nr 2464P, Powiat Poznański wyraził zgodę na powierzenie Gminie Mosina zadania Powiatu Poznańskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, dotyczącego wykonania budowy chodnika w ciągu ul. Długiej w miejscowości Radzewice.

Koszt wykonania etapu I szacuje się na kwotę ok. 160 000 zł i zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Mosina. Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim, określającym zasady realizacji przejmowanego zadania.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr XLVIII/327/09.pdf