Uchwała nr XLII/280/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

UCHWAŁA NR  XLII/280/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.145.377,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.499.739,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.738.797,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

75.203.177,00 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 52.127.052,00 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 22.782.638,00 zł    

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.245.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

22.846.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst

            na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

230.000,00 zł

2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.738.797,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

  1. Dochody

-       Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 43.223,00 zł – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2009 r. Nr FB.I-7.3011-40/09.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 28.200,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu przeznaczonej na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami, uzgodnieniami i pozwoleniami na przebudowę poddasza Izby Muzealnej na sale wystawowe.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 71.423,00 zł.

 

  1. Wydatki

-       Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 880.000,00 zł, w tym:

§         260.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące wydatki - zakup usług pozostałych,

§        150.000,00 zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne dotyczące ul. Targowej w Mosinie; 250.000,00 zł na zadanie inwestycyjne rewitalizacja węzła komunikacyjnego w rejonie ul. Dworcowej; 70.000,00 zł chodnik ul. Marcinkowskiego z uwagi na określoną w kosztorysach inwestorskich wartości zadań, oraz 150.000,00 zł zwiększenie na zadaniu budowa parkingu między ulicą Mostową i Garbarską w Mosinie, co wynika z oszacowania zadania według prognozowanych cen wykonawczych,

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 286.000,00 zł, w tym:

§         200.000,00 zł zakup usług remontowych – środki przeznaczone na remont dachu budynku przy ul. Sobinieckiej 6c

§         86.000,00 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie świetlica Świątniki 26.000,00 zł i modernizację budynku świetlicy w Nowinkach 60.000,00 zł. Zwiększenie środków wynika z określonych wartości kosztorysowych według szacunków wykonawczych.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 64.100,00 zł, w tym:

§        wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu nagłaśniającego niezbędnego do obsługi sesji Rady Miejskiej,

§        pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 14.100,00 zł dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego,

§        30.000,00 zł w pozostałej działalności z przeznaczeniem na koszty obsługi wiosek internetowych.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 193.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych oraz zakup usług remontowych.

 

-      Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł  na dofinansowanie szczepień profilaktycznych - środki przeznaczone na realizację zadania na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu oraz 30.000,00 zł  pomoc finansowa dla Starostwa Poznańskiego z przeznaczeniem dla Szpitala w Puszczykowie na zakup medycznego sprzętu kardiologicznego. 

 

-       Dział 854 zwiększa się o kwotę 43.223,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2009 r. Nr FB.I-7.3011-40/09.

 

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami, uzgodnieniami i pozwoleniami na przebudowę poddasza Izby Muzealnej na sale wystawowe. W tej kwocie znajdują się pozyskane środki od Starosty Poznańskiego w wysokości 28.200,00 zł.

 

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring „Mosińskiej Jedynki” w OSiR i przyłącze wodociągowe na stadion sportowy.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.629.223,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr XLII/280/09.pdf