Uchwała nr XLII/283/09 w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

UCHWAŁA NR XLII/283/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Udziela się Miastu Poznań pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w kwocie 35.250,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

2.    Dotacja zostanie przekazana w następujących transzach: do dnia 31 marca 2009 r. – 14.100,00 zł, do dnia 31 marca 2010 r. – 14.100,00 zł, do dnia 31 marca 2011 r. – 7.050,00 zł.

3.    Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągnięcia zobowiązania i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Mosina a Miastem Poznań w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  


UZASADNIENIE

 

               Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego, udzielać pomocy, w tym finansowej.

Art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) stwierdza, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.

Udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej w kwocie 35.250,00 zł umożliwi sfinansowanie w latach 2009 – 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego, prowadzonych przez Centrum Badań Metropolitalnych afiliowane przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum prowadzi szeroki, interdyscyplinarny program badań nad obszarami metropolitalnymi, ich rozwojem społeczno–gospodarczym oraz inicjuje współpracę różnych instytucji i środowisk, mającą na celu wzrost konkurencyjności, zrównoważony rozwój i zintegrowane zarządzanie na obszarach wielkomiejskich. Centrum realizuje swoje cele poprzez prowadzenie badań, w tym analiz, sporządzanie ekspertyz i strategii dla instytucji samorządowych i rządowych, organizacji gospodarczych i społecznych. Centrum zajmuje się transferem wyników badań naukowych do szeroko pojętej praktyki politycznej, społecznej i gospodarczej.

Przekazanie środków finansowych poprzedzone zostanie zawarciem porozumienia w tej sprawie z Miastem Poznań.

Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały, która umożliwi udzielenie przedmiotowej pomocy finansowej Miastu Poznań.