Uchwała nr XLII/284/09 w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie 62-050

UCHWAŁA NR XLII/284/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 20 w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie 62-050 Mosina.

 

 

            Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego  (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Tworzy się w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie, 62-050 Mosina, obwód głosowania nr 20 dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Szpitalu w Ludwikowie.

2.   Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie 62-050 Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Samodzielny Publiczny Z.O.Z. Szpital w Ludwikowie, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego przebywać będzie więcej niż 50 wyborców. W związku z powyższym przepisy zobowiązują Radę Miejską do utworzenia w szpitalu obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby.