Uchwała nr XXXVIII/251/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającym nieważność § 3 uchwały nr XXXVI/233/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w części dotyczącej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, należy określić w sposób szczegółowy datę wejścia w życie podjętej uchwały. Jest to szczególnie ważne z uwagi na wymiar finansowy podjętych regulacji, który skutkuje koniecznością wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w określonej wysokości od momentu wejścia w życie niniejszej uchwały.

Ponadto pozostawienie zapisu § 3 w formie „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia”, wzbudza wątpliwości natury formalnej, ponieważ nie wiadomo jaka forma ogłoszenia powinna być zastosowana, jeśli nie poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.