Uchwała nr XXXVIII/250/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

      68.366.682,00 zł

-    dochody bieżące w kwocie 56.755.244,00 zł,

 

-    dochody majątkowe w kwocie 11.611.438,00 zł.

 

2.    Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

3.    Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

 

1)   dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.942.997,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5,

 

2)   dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

§ 2.

 

1.   Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

      73.866.682,00 zł

2.    Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 

1)   wydatki bieżące w wysokości 52.064.457,00 zł

 

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22.787.438,00 zł

b)    dotacje udzielone

6.161.624,00 zł

c)     wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)     wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  wydatki majątkowe

21.802.225,00 zł

3.   Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009–2011 – zgodnie z załącznikiem nr 7.

4.     Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

 

1)   wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.942.997,00 zł;

2)   wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

 


§ 3.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł.

 

 

§ 4.

 

Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§ 5.

 

Tworzy się rezerwy:

1.  ogólną w wysokości 10.000,00 zł,

2.  celowe w wysokości 558.657,00 zł, w tym:

a)  150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)    408.657,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

 

 

§ 6.

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 7.

 

Określa się plan przychodów i wydatków:

1.      zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10,

2.      rachunku dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

 

§ 8.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 200.000,00 zł,

2.      wydatki 405.128,54 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 9.

 

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.100.000,00 zł, z tego na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)    finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,

3)    spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

 

 

§ 10.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1.   na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

2.    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 11.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1.   zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2.   dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,

3.    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

 

§ 12.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki do uchwały nr XXXVIII/250/08.pdf