Uchwała nr XXXVIII/248/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR  XXXVIII/248/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr XXXII/205/08 z dnia 25 września 2008 r., Nr XXXIII/210/08 z dnia 7 października 2008 r., Nr XXXIV/217/08 z dnia 30 października 2008 r., Nr XXXVI/237/08 z dnia 27 listopada 2008 r. i z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr XXXVII/241/08 wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 1.060.100,61 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 3.525.299,26 zł, umniejszony o spłatę pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.465.198,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

 

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu za rok 2008 zapisane w załączniku nr 3 do uchwały wynikają z umorzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie części pożyczki zaciągniętej przez Gminę Mosina na realizację przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej Mosina”, na podstawie umowy nr 357/2000/Wn15/OW-km/P z dnia 9 października 2000 roku.

            Umorzona kwota 1.500.000,00 zł umniejsza raty pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku do wysokości 2.465.198,65 zł. Kwota umorzonej pożyczki zostanie wydatkowana na zadania związane z ochroną środowiska, zgodnie z zapisami umowy umorzeniowej.

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/248/08.pdf