Uchwała nr XXXVI/237/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR  XXXVI/237/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr XXXII/205/08 z dnia 25 września 2008 r., Nr XXXIII/210/08 z dnia 7 października 2008 r. i Nr XXXIV/217/08 z dnia 30 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:  

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

60.057.563,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 53.606.717,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 6.450.846,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.520.678,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

61.038.441,35 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości
   48.487.953,35 zł,

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

  21.014.779,82 zł 

b)     dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

5.467.271,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

675.999,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych

     poręczeń i gwarancji

121.589,00 zł

      2)  Wydatki majątkowe

12.510.488,00 zł

     3)  Wpłaty na fundusz celowy

          na dofinansowanie zadań

          inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

     rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości

     6.520.678,00 zł

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych

     zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych

     z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

     387.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”
 

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§5. Rezerwy budżetu stanowią:

 1. rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł
 2. rezerwy celowe w wysokości 271.589,00 zł, w tym:
  a)      150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych
       
  z zakresu zarządzania kryzysowego,
  b)      121.589,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.”

 

§ 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§7. Określa się plan przychodów i wydatków:

 1. zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 27 listopada 2008 r.

 

 1. Dochody

-      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z dzierżawy składników majątkowych i odsetek od nieterminowych wpłat należności.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z mandatów.

 

-      Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł z tytułu uzyskania dochodów z odsetek od lokat terminowych na rachunkach bankowych.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 180.666,00 zł, w tym160.666,00 zł środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, które są przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – II transza, na podstawie pisma z dnia 29 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-461/08, oraz 20.000,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów za dzieci z innych Gmin uczęszczające do Przedszkoli w Gminie Mosina.

 

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 2.606,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji celowej  o kwotę 27.669,00 zł i zwiększenie dotacji celowej o kwotę 30.275,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Nr FB.I.3011-481/08.

 

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi  358.272,00 zł.

 

 1. Wydatki

-      Dział 010  Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł w związku z przeszacowaniem należnych składek na rzecz Izb Rolniczych wynoszących 2% planowanych wpływów podatku rolnego.

 

-      Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł, w tym 340.000,00 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w oparciu o szacunki wydatków przewidzianych do końca roku, takich jak: akcja zima, jesienne profilowanie dróg i bieżącymi remontami cząstkowymi oraz 20.000,00 zł na wydatki majątkowe ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 190.000,00 zł z tytułu podatku VAT, oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków w wyniku analizy zapotrzebowania środków w poszczególnych paragrafach.

 

-      Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 74.400,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu w Zakładzie Usług Komunalnych 40.000,00 zł, przygotowanie uroczystości dla małżonków obchodzących Złote Gody 10.000,00 zł, 5.000,00 zł umowy zlecenie, 16.400,00 zł na zapewnienie środków na bieżące wydatki przewidziane do końca roku budżetowego w rozdziale administracja publiczna oraz zwiększenie o 3.000,00 zł środków na wydatki pozostałej działalności. Przeniesienia planu wydatków w tym dziale dokonywane są w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł, w tym: Straże Pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego i wydatki bieżące. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków bieżących, w tym: 200.000,00 zł na wydatki majątkowe – rozbudowa i modernizacja remizy w Mosinie – zgodnie z załącznikiem nr 6. W Straży Miejskiej zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu i zakup akcesoriów komputerowych i dokonuje się przeniesień planu w celu zapewnienia środków na bieżące wydatki w poszczególnych paragrafach.

 

-      Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 86.645,00 zł z tytułu uwolnienia zabezpieczenia poręczenia dla TBS.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 198.456,00 zł , w tym 160.666,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – II transza, na podstawie pisma z dnia 29 października 2008 r. Nr FB.I-6.3011-461/08, 25.000,00 zł środki na remont boiska szkolnego przy SP Pecna, natomiast pozostała kwota 12.790,00 zł wynika z przeniesień wydatków między rozdziałami i działem 854 w związku z wnioskami placówek oświatowych.

 

-      Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 147.394,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji celowej  o kwotę 27.669,00 zł i zwiększenie dotacji celowej o kwotę 30.275,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Nr FB.I.3011-481/08 oraz zmniejszeniem wydatków bieżących o 150.000,00 zł na wniosek OPS. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OPS, w tym 7.775,00 zł na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się o kwotę 12.790,00 zł, którą przenosi do działu 801 oświata i wychowanie, oraz dokonuje się przeniesień planu  między rozdziałami i paragrafami, co wynika ze złożonych wniosków przez placówki oświatowe.

 

-      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 100.645,00 zł z tytułu dotacji celowej dla ZUK przeznaczonej na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Zwiększenie wynika ze wzrostu powierzchni administrowanych budynków i pomieszczeń, zgodnie z zawartym porozumieniem przy zachowaniu stawki kosztów jednostkowych wynikających z uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.

 

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększ się o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki OSiR i dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000,00 zł na wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 358.272,00 zł.

Załączniki do uchwały nr XXXVI/237/08.pdf