Uchwała nr XXXVI/233/08 dotycząca wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej (Wojewoda pismem nr WN.I.-2.0911- 490/08 z 18.12.2008 r. orzekł nieważność par. 3

UCHWAŁA NR XXXVI/233/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, otrzymuje ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, według następujących wysokości:

a)     16,50 zł – dowódcy zastępów ratowniczych i kierowcy pojazdów,

b)     14,00 zł – strażacy- ratownicy.

2.    Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 6,50 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej, członkom ochotniczej straży pożarnej, biorącym udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Określenie wysokości ekwiwalentu, zgodnie z delegacją ustawową należy do kompetencji rady gminy. W związku z powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest niezbędne w celu umożliwienia dokonywania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej.