Uchwała nr XXXVI/240/08 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXVI/240/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 98 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895) oraz uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się „Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z ustaleniem przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2009, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXVI/240/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r.

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2009

 

 

STYCZEŃ

(14.01.2009 r. – godz. 17.30)

 

Wydatki  na promocję Gminy Mosina poniesione w okresie od stycznia do września 2008 r.

 

 

LUTY

(11.02.2009 r. – godz. 17.30)

 

Koszty wydawania Merkuriusza Mosińskiego” w okresie od stycznia do września 2008 r.

 

 

MARZEC

(11.03.2009 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenie dotacji  dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mosinie za 2008 rok.

 

 

KWIECIEŃ

(1.04.2009 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 r.

 

 

(15.04.2009 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

MAJ

(13.05.2009 r. – godz. 17.30)

 

Koszty obsługi prawnej Gminy Mosina przez podmioty zewnętrzne w okresie od 1.01.2008 r. do 31.03.2009 r.

 

 


CZERWIEC

(10.06.2009 r. – godz. 17.30)

 

Księgozbiór Mosińskiej Biblioteki Publicznej w okresie od 1.01.2008 r. do 31.03.2009 r.

 

 

WRZESIEŃ

(9.09.2009 r. – godz. 17.30)

 

Wydatki na rzecz jednostek pomocniczych Gminy Mosina dokonane w I półroczu 2009 roku.

 

 

PAŹDZIERNIK

(14.10.2009 r. – godz. 17.30)

 

Wydatki na rzecz jednostek pomocniczych Gminy Mosina dokonane w I półroczu 2009 roku.

 

 

LISTOPAD

(10.11.2009 r. – godz. 17.30)

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

 

 

(19.11.2009 r. – godz. 17.30)

 

Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na 2010 rok.

 

 

GRUDZIEŃ

(9.12.2008 r. – godz. 17.30)

 

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2009 roku.