Uchwała nr XXVI/159/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

UCHWAŁA NR XXVI/159/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu  Stanu Cywilnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz 1688 z późn. zm.)  Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Panią Alicję Srokę na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2008 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1989 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.), kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz. Rada gminy zgodnie z ust. 3 powołanego wyżej art. 6 Prawa o aktach stanu cywilnego ma prawo powołać innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcę(zastępców).

Pani Alicja Sroka spełnia wymogi wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.),  posiada wykształcenie wyższe oraz legitymuje się 4-letnim stażem pracy. Ponadto spośród rozpatrywanych kandydatur, najlepiej zaprezentowała swoją wiedzę, umiejętności interpersonalne oraz wysoką  kulturę osobistą.