Uchwała nr XXVI/154/08 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/154/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się:

1)  projekt zestawienia przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 350.000,00 zł,

2)  projekt zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 w kwocie 345.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr XXIV/145/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanowiące załącznik do uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

UZASADNIENIE

 

         Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą – Prawo ochrony środowiska,  Burmistrz Gminy Mosina przedstawia co roku Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z wymogami Starostwa Powiatowego w Poznaniu, realizującego wspólnie z gminami „Program usuwania azbestu”, zaszła konieczność uwzględnienia w załączniku do niniejszej uchwały wyodrębnienia w wydatkach kwoty dotacji przeznaczonej przez gminę na ten program.

 

                                                          

Załącznik do uchwały nr XXVI/154/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2008 r.

 

 

 

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

 

Przychody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

0690

              310.000,00

900

90011

2960

                40.000,00

Razem

              350.000,00

Stan środków obrotowych na początku roku

                     128,54

Ogółem

              350.128,54

 

 

 

Rozchody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

2440

20.000,00

900

90011

4210

               100.000,00

900

90011

4300

               225.000,00

Razem

               345.000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

                   5.128,54

Ogółem

               350.128,54