Uchwała nr XXV/152/08 w sprawie założenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

UCHWAŁA NR XXV/152/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie założenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

 

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Gmina Mosina zakłada Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego z siedzibą w Puszczykowie.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Stosownie do treści art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą zakładać stowarzyszenia.
Gmina Puszczykowo wystąpiła z inicjatywą założenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, które realizowałoby powyższe cele poprzez:

a)     wspieranie realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji gmin Mikroregionu WPN;

b)     wspieranie i wprowadzanie zintegrowanych i ekologicznych rozwiązań w rozwoju transportu wewnątrz i międzygminnego (w tym dróg rowerowych i wodnych),  propagowanie nowej kultury mobilności;

c)     inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i informatycznej obszaru Mikroregionu WPN;

d)     inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć z dziedziny nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, w tym gospodarki wodnej i gospodarki odpadami;

e)     inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w dziedzinie promocji oraz rozwoju turystyki i rekreacji, inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekologicznej;

f)       inicjowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych energooszczędnych technologii w budownictwie oraz propagowanie oszczędności energii i wprowadzania alternatywnych źródeł energii;

g)     wspieranie środowisk zainteresowanych rekreacyjnym zagospodarowaniem rzeki Warty;

h)     uzgadnianie wspólnej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie wspólnych działań w zakresie harmonijnego rozwoju środowiska naturalnego, społecznego i gospodarczego, w tym racjonalnej polityki przestrzennej;

i)       wspieranie działań na rzecz ochrony czystości wód podziemnych i powierzchniowych, w tym czystości rzeki Warty;

j)       prowadzenie dialogu i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
w celu uniknięcia konfliktów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych;

k)     udzielanie poparcia i pomocy w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu wydawnictw poświęconych obszarowi Mikroregionu WPN i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

Inicjatywę Miasta Puszczykowa popierają również gminy: Kórnik, Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Luboń oraz Stęszew, wyrażające wolę współpracy, której zasadniczym celem jest  harmonijny  rozwój środowiska naturalnego społecznego i gospodarczego obszaru, umownie nazwanego Mikroregionem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ideą łączącą współdziałanie gmin jest zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnej ochronie obszarów przyrodniczo cennych i ograniczeniu negatywnych następstw niekontrolowanych procesów urbanizacyjnych.

Stowarzyszenie będzie kontynuacją i rozwojem dobrych doświadczeń związanych z realizacją projektów: Dialog w Gminach Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Mikroregion WPN – Zielone Płuca Wielkopolski. W ramach projektów powstały: inwentaryzacja obiektów rekreacyjno-turystycznych na obszarze 8 gmin, wspólna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji, przyjęta uchwałą przez Radę Miejską w Mosinie oraz folder promujący Pętlę rowerową wokół Mikroregionu – zapowiedź pierwszego wspólnego produktu turystycznego. Powstała również interaktywna mapa Mikroregionu WPN oraz jego logo.