Uchwała nr XXV/150/08 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXV/150/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości

56.775.229,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 51.888.829,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.073.797,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości

54.013.107,35 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  44.932.412,35 zł,

 

a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

20.552.111,00 zł  

b)     dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

4.812.145,00 zł

b)      wydatki na obsługę długu

606.999,00 zł

c)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

329.014,00 zł

       2)  Wydatki majątkowe

9.040.695,00 zł

      3)  Wpłaty na fundusz celowy

           na dofinansowanie zadań

           inwestycyjnych

 

40.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.073.797,00 zł

    2)       Wydatki związane z realizacja zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”
§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

 „§4. Nadwyżka budżetu:

-       przychody z tytułu rozliczeń krajowych 1.203.077,00 zł,

-      spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.965.198,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

 

§ 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 350.128,54 zł

2.      wydatki 345.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r.

 

  1. Dochody:

-      Dział 600  Transport i Łączność - zwiększa się o kwotę 114.300,00 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mosiny – zgodnie z pismem Starosty Poznańskiego Nr WD.5421-31/08  z dnia 20 lutego 2008 r.

 

-      Dział 758 Różne Rozliczenia - zwiększa się o kwotę 915.964,00 zł w wyniku zmiany subwencji oświatowej – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r.

 

-      Dział 852 Pomoc Społeczna - zmniejsza się o kwotę 210.800,00 zł w oparciu o informację wynikającą z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 r. określającego plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd. Ogólny poziom dotacji został skorygowany po przyjęciu przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2008 r. ustawy budżetowej. Zmiany dotyczą rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – zmniejszenie wynosi 181.200,00 zł, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł i § 2030 zmniejsza się o kwotę 28.200,00 zł.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 819.464,00 zł.

 

  1. Przychody: 

-      Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.203.077,00 zł.

 

  1. Wydatki:

-      Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł – są to środki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mosinie ul. Krzywoustego, a ich zwiększenie wynika z kosztorysu inwestorskiego. Zwiększenie nakładów na powyższe zadania inwestycyjne oparte jest o kosztorysy inwestorskie i ujęte jest  w załączniku nr 6 do uchwały. 

 

-      Dział 600 Transport i Łączność – zwiększa się o kwotę 1.064.300,00 zł: w tym: 114.300,00 zł dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mosina i 950.000,00 zł na zadania inwestycyjne, które dotyczą: ul. Targowej 720.000,00 zł, III etapu budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie 160.000,00 zł i przebudowy ul. Czarnieckiego 70.000,00 zł. Zwiększenie nakładów na powyższe zadania inwestycyjne oparte jest o kosztorysy inwestorskie i ujęte jest w załączniku nr 6 do uchwały. 

 

-      Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Żabinku. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł, a wartość według sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 30.000,00 zł. 

 

-      Dział 750 Administracja Publiczna – zmniejsza się o kwotę 8.432,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów utrzymania filii Wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zmiana ta jest wynikiem podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr XXIV/148/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w oparciu o  pismo Starosty Poznańskiego dotyczące informacji zmniejszenia kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji do wysokości 10.654,00 zł rocznie.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł, w tym: 40.000,00 zł środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, 5.000,00 zł środki na zadania pożytku publicznego realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne, 85.000,00 zł zwiększenie funduszu płac i pochodnych w rozdziale 75416 w związku z koniecznością zatrudnienia 2 strażników i pracownika administracji.

 

-      Dział 801 Oświata i Wychowanie – zwiększa się o kwotę 874.595,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej 874.964,00 zł i umniejszenie o 369,00 zł   w wyniku przeniesień między rozdziałami i paragrafami w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

 

-      Dział 852 Pomoc Społeczna – zmniejsza się o kwotę 222.800,00 zł, w tym: zmniejszenie 12.000,00 zł, które wynika z rozstrzygnięcia I etapu konkursu ofert na zadania z zakresu pożytku publicznego realizowane zgodnie z programem współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi, oraz 210.800,00 zł jako konsekwencja zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone, wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego   Nr FB.I-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 r.

 

-      Dział 853 Pozostałe Zadania z Zakresu Polityki Społecznej – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł – zmiana spowodowana jest koniecznością zapisania zadania realizowanego przez organizacje pożytku publicznego zgodnie z klasyfikacją budżetową – kwota przeniesiona do działu 854.

 

-      Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  – zwiększa się o kwotę 58.869,00 zł, w tym: 41.000,00 zł zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne, 17.500,00 zł na zadania pożytku publicznego planowane do realizacji w II etapie konkursu ofert i 369,00 zł z tytułu przeniesienia z działu 801.

 

-      Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł – środki na zadania inwestycyjne w zakresie zadania dotyczącego projektów oświetlenia drogowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

-      Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zwiększa się o 76.500,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem Galerię i Izbę Muzealną.

 

-      Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – zmniejsza się o kwotę 500,00 zł w wyniku zmiany dotacji na zadania pożytku publicznego, po rozstrzygnięciu I etapu konkursu ofert.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.022.541,00 zł.

 

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

W uchwałę wyeliminowano uchybienia wskazane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Uchwale Nr 2/119/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. dotyczące załącznika nr 6 zadania inwestycyjne na rok 2008 i zał. nr 7 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2001 – zał. nr 7. Ponadto wykreślono w zał. nr 9 wyrażenie „i gospodarstw pomocniczych”.

 

Załączniki do uchwały nr XXV/150/08.pdf