Uchwała nr XXII/131/07 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXII/131/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 98 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) oraz uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zatwierdza się „Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

W związku z ustaleniem przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2008, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXII/131/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2007 r.

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2008

 

 

STYCZEŃ

(16.01.2008 r. – godz. 17.30)

 

Realizacja umowy na wynajem pomieszczeń zajmowanych przez Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku w 2007 roku.

 

 

LUTY

(13.02.2008 r. – godz. 17.30)

 

Gospodarowanie paliwem przez ochotnicze straże pożarne w 2007 roku.

 

 

MARZEC

(12.03.2008 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenie dotacji celowej przez KS 1920 Mosina za 2007 rok.

 

 

KWIECIEŃ

(2.04.2008 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2007 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina.

 

(9.04.2008 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2007 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

MAJ

(14.05.2008 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenie usług zleconych Zakładowi Usług Komunalnych w I kwartale 2008 roku.

 

 

CZERWIEC

(11.06.2008 r. – godz. 17.30)

 

Udzielanie w I kwartale 2008 roku zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

WRZESIEŃ

(10.09.2008 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola prawidłowości udzielonych w I półroczu 2008 roku zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

PAŹDZIERNIK

(15.10.2008 r. – godz. 17.30)

 

Rozliczenie usług zleconych Zakładowi Usług Komunalnych w II i III kwartale 2008 roku.

 

 

LISTOPAD

(26.11.2008 r. – godz. 17.30)

 

1.      Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na 2009 rok.

2.      Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

 

 

GRUDZIEŃ

(10.12.2008 r. – godz. 17.30)

 

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 roku.