Uchwała nr XXII/129/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dl

UCHWAŁA NR XXII/129/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawcę dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 

 

§ 2.

 

Ustala się w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie wynosi: 8,00 zł (słownie: osiem złotych).

 

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała nr XXI/170/04 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i Kierownikowi Ośrodka Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Z przytoczonego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że rada gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego oraz uzgadnia z pracodawcami wartość punktu służącego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania. Miesięczne stawki wynagrodzenia określa się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczyn punktów według tabeli stanowiących załącznik do tego rozporządzenia. Proponowana wysokość najniższego wynagrodzenia i wartości punktu zapewnia regulacje wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie zgodnie z  przewidzianymi w budżecie środkami.