Uchwała nr XXII/128/07 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uc

UCHWAŁA NR XXII/128/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina, wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się następujące grupy dochodowe:

a)     dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nie przekraczający kwoty 185 zł (I grupa),

b)     dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy aniżeli 185 zł, lecz nie przekraczający kwoty 285 zł (II grupa),

c)     dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy aniżeli 285 zł, lecz nie przekraczający 351 zł (III grupa).”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1.10.2007 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz.2703). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950) wprowadziło zmianę dotyczącą kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, które nie może przekroczyć kwoty 351 zł. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.