Uchwała nr XXII/127/07 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007".

UCHWAŁA NR XXII/127/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007r.

                                                                                             

w sprawie zmiany „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”, zmienionej
uchwałą nr XVII/70/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 czerwca 2007 r., wprowadza się  następujące zmiany:

 

1. w rozdziale VI, dział III Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego

   

    a) w działaniu 1 zadanie 1 otrzymuje brzmienie:

 

              „1. Prowadzenie istniejących świetlic opiekuńczo–wychowawczych

                    – nadzór,  dbałość o poszerzenie oferty proponowanych zajęć i 

                    usprawnienie kwalifikacji   do uczestnictwa, finansowanie zajęć

                    prowadzonych przez  psychologa zatrudnionego w  świetlicach.

  

                (Kwota do realizacji zawarta w „Gminnym Programie

                 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

                 – 155.500,00zł)”

    

           b) w działaniu 1 zadanie 2 otrzymuje brzmienie:

 

                „2. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin

                      uzależnionych.

                  (Kwota zawarta w „Gminnym Programie Rozwiązywania

                   Problemów Alkoholowych na rok 2007” – 45.500,00zł)”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom. Uchwalony w grudniu ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007” zakłada kontynuację działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, punktów konsultacyjnych oraz wszelkich form profilaktycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z uwagi na zmianę wysokości kwot zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007” , należało wprowadzić powyższe zmiany również w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”.