Uchwała nr XXII/122/07 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

UCHWAŁA NR XXII/122/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosiny do zaciągnięcia zobowiązania poprzez zawarcie umowy w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina na lata 2008, 2009 i 2010 do kwoty 450 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 

§ 2.

 

Źródłem spłaty zobowiązania będą dochody własne Gminy w latach 2008, 2009 i 2010.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

         UZASADNIENIE

 

            W związku z podjęciem działań zmierzających do opracowania jednorodnej struktury ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały celem umożliwienia zawarcia umowy na okres 3 lat z firmą ubezpieczeniową. Zawarcie umowy na okres 3 lat pozwoli na uzyskanie maksymalnie korzystnych warunków ubezpieczenia w stosunku do oferowanej ceny wyżej wymienionej usługi. Mając na uwadze treść art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz to, iż zobowiązania wynikające z powyższej umowy będą wpływać na wydatki budżetu Gminy Mosina w latach 2008-2010, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.