Uchwała nr XXII/121/07 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXII/121/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Obniża się cenę skupu 1q żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., z kwoty 58,29 zł do kwoty 45,00 zł, t.j. o kwotę 13,29 zł.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

               Uwzględniając lokalne warunki w rolnictwie uznano, że zasadne będzie zaproponowanie obniżenia ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na rok 2008, w stosunku do ceny skupu 1q żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2007 roku, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r.

Projekt powyższej uchwały uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.