Uchwała nr XXII/120/07 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXII/120/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008.

 

           

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

 

 

§ 2.

 

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

1)      od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

16,00 zł

2)      od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

13,00 zł

3)      od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika
   lub koszyka

 

2,00 zł

4)      od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu

      konnego

 

16,00 zł

5)      od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika 

      rolniczego z przyczepą

 

22,00 zł

6)      od sprzedaży z samochodu ciężarowego

49,00 zł

 

 

§ 3.

 

1.     Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

2.     Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

 

 

§ 4.

 

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5% pobranych kwot opłaty targowej.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

              Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. i wynosi 631,94 zł dziennie.

              Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za poszczególne czynności podwyższyć w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Mosina w roku 2007, z zaokrągleniem kwot do 1 zł.