Uchwała nr XXII/119/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXII/119/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Określa się wysokość podatku od środków transportowych:

1)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   

376,00 zł

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    

626,00 zł

c)      powyżej 9 ton a poniżej 12 ton    

751,00 zł

2)     od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:  

a)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton 

 

140,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton 

 

207,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż 15 ton  

 

570,00 zł

-        masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton  

802,00 zł

 

 

b)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   

 

207,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   

 

361,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   

 

706,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   

 

956,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

1.473,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  

1.903,00 zł

c)      cztery osie i więcej:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

956,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton   

 

969,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton   

 

1.511,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton   

 

2.400,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.500,00 zł

 

3)     od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:

a)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton  

 

207,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton  

 

570,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż 15 ton  

 

802,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton 

1.816,00 zł

b)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   

 

359,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   

 

735,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   

 

920,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   

 

1.417,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

2.289,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   

2.500,00 zł

c)   cztery osie i więcej:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

969,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton  

 

1.511,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton  

 

2.400,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton  

 

2.500,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

2.500,00 zł

 

 

4)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

      naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)      od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   

876,00 zł

b)      od 5,5 tony i poniżej 9 ton   

1.012,00 zł

c)      od 9 ton i poniżej 12 ton   

1.448,00 zł

 

5)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  

 

279,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

386,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  

 

813,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  

1.900,00 zł

b)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton

 

1.807,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton 

2.501,00 zł

 

 

6)      od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

       naczepą  lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o 

      dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:

a)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  

 

559,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton   

 

699,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  

 

1.335,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  .

1.936,00 zł

b)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton  

 

1.900,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton  

2.500,00 zł

 

 

7)     od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych

     wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

-         od 7 ton i poniżej 9 ton   

431,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton   

517,00 zł

 

8)      od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

      uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

      i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

      prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)      jedna oś:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  

 

140,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

256,00 zł

-    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  

463,00 zł

b)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton  

 

304,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 ton  

 

892,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton a mniejsza niż 38 ton   

 

1.235,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

1.669,00 zł

c)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton  

 

983,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 

1.370,00 zł

 

9)      od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 

       dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z wyjątkiem

      związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

      podatku rolnego:

a)      jedna oś:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton 

 

279,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  

 

463,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   

827,00 zł

b)      dwie osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton  

 

450,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 ton  

 

1.235,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton a mniejsza niż 38 ton     

 

1.500,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

1.900,00 zł

c)      trzy osie:

 

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton  

 

1.370,00 zł

-         masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  

1.859,00 zł

 

10)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)      mniej niż 30 miejsc   

876,00 zł

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc   

1.108,00 zł

 

 

§ 2.

 

1.     Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, pkt 4, pkt 7 i pkt 10, wyprodukowanych przed rokiem 1990, stawki podatku zwiększa się i określa się ich wysokości:

a)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie

      całkowitej:

 

-         powyżej 3,5 tony do 5,5 tony   

414,00 zł

-         powyżej 5,5 tony do 9 ton  

689,00 zł

-         powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  

826,00 zł

 

b)     od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

-         od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   

964,00 zł

-         od 5,5 tony i poniżej 9 ton  

1.113,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton 

1.500,00 zł

 

 

c)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-         od 7 ton i poniżej 9 ton  

474,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton  

569,00 zł

d)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

-         mniej niż 30 miejsc  

964,00 zł

-         równej lub wyższej 30 miejsc  

1.219,00 zł

 

2.     Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4  i pkt 10, z wyłączeniem pojazdów określonych w § 2 ust. 1, posiadających katalizatory spalin, stawki podatku zmniejsza się i określa się ich wysokości:

a)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

-         powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    

301,00 zł

-         powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

501,00 zł

-         powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  

601,00 zł

 

b)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

-         od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  

701,00 zł

-         od 5,5 tony i poniżej 9 ton  

810,00 zł

-         od 9 ton i poniżej 12 ton  

1158,00 zł

 

 

c)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

-         mniej niż 30 miejsc  

701,00 zł

-         równej lub wyższej niż 30 miejsc   

886,00 zł

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

              Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych, określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

              Zmienione zostały także załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które określają minimalne stawki podatku od środków  transportowych w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

              Na rok 2008 zaproponowano podatek na poziomie roku 2007 przy zastosowaniu podziału pojazdów zgodnego z brzmieniem ustawy i jej załączników, z uwzględnieniem zmian dotyczących opodatkowania samochodów ciężarowych, przy zróżnicowaniu podatku ze względu na wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne.