Uchwała nr XXI/111/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

UCHWAŁA NR XXI/111/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r. 

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

 

            Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), art. 8 pkt 31) oraz art. 4 pkt 32) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Postanawia się powiadomić Panią Ewę Marciniak – Skarbnika Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”.

 

 

§ 2.

 

Treść powiadomienia, o którym mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do podpisania powiadomienia oraz do niezwłocznego przekazania oświadczenia lustracyjnego przedłożonego Radzie Miejskiej w Mosinie przez Skarbnika Gminy Mosina do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 15 marca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, która wprowadziła obowiązek składania tzw. oświadczeń lustracyjnych, dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą została przeprowadzona procedura składania tych oświadczeń przez osoby publiczne urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Tymczasem w dniu 11 maja 2007 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie sygn. akt K2/07 wydał wyrok, ogłoszony Dzienniku Ustaw Nr 85, poz. 571, w którym stwierdził między innymi niezgodność wzoru oświadczenia lustracyjnego z Konstytucją RP. W dniu 7 września 2007 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), która ustaliła nowy wzór oświadczenia lustracyjnego, z czego wynika obowiązek ponownego przeprowadzenia procedury składania tychże oświadczeń.

Art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że osoba urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pełni funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia. Ma to być oświadczenie osoby publicznej o tym, czy od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała, pełniła służbę oraz czy była współpracownikiem, w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 2 wyżej wymienionej ustawy.

W art. 4 tejże ustawy określony został katalog osób pełniących funkcje publiczne zobowiązanych do złożenia oświadczenia, wśród których w pkt 32 wymieniono między innymi skarbnika gminy.

Właściwym organem do powiadomienia skarbnika gminy, zgodnie z art. 8 pkt 31 wyżej powołanej ustawy, jest właściwy organ powołujący. Organem powołującym  w myśl art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest rada gminy, do której kompetencji należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta.

W art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) na organ powołujący nałożony został obowiązek powiadomienia osoby, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania o skutku niedopełnienia tego obowiązku. Termin ten upłynie w dniu 14 grudnia 2007 r. Osoby lustrowane obowiązek złożenia oświadczenia muszą zrealizować w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia pod rygorem pozbawienia funkcji publicznej z mocy prawa.

Na Radzie Miejskiej w Mosinie, w myśl art. 7 ust. 5 ustawy, ciąży również obowiązek niezwłocznego przekazania oświadczeń do Biura Lustracyjnego IPN, stad też koniecznym jest upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania tych czynności.

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

                       

 

Załącznik do uchwały nr XXI/111/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007r.

 

 

 

 

Mosina, dnia           2007 r.

 

 

 

 

                                                                            Pani

                                                                            Ewa MARCINIAK

                                                                            Skarbnik Gminy Mosina

 

 

 

Niniejszym powiadamiam Panią o wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Mosinie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie na właściwym druku wzoru oświadczenia lustracyjnego, który stanowi załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

Informuję również, że w przypadku nie złożenia w wyżej wymienionym terminie oświadczenia lustracyjnego następuje skutek określony w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), tj. wystąpienie z mocy prawa, z dniem w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, obligatoryjnej przesłanki do pozbawienia Pani pełnionej funkcji Skarbnika Gminy Mosina.