Uchwała nr XXI/110/07 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR XXI/110/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ze składu Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa odwołuje się radną Małgorzatę Twardowską.

 

 

§ 2.

 

1.     Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

2.     Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr VIII/49/07 z 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXI/110/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

 

 

      I.         Komisja Budżetu i Finansów

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Klemens Marek

4.         Krause Maria

5.         Mania Wiesława

6.         Marciniak Jan

7.         Przybył Paweł

8.         Szczygieł-Nowak Krystyna

9.         Twardowska Małgorzata

10.     Wiązek Waldemar

11.     Żak Tomasz

 

II.      Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.         Falbierski Jerzy

2.         Kleiber Kordian

3.         Kunaj Marian

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Rybicki Ryszard

6.         Szeszuła Jacek

7.         Waligórski Waldemar

8.         Wiązek Waldemar

 

      III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Marciniak Jan

5.         Przybył Paweł

6.         Szeszuła Jacek

7.         Żak Tomasz

 

      IV.    Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.         Czaińska Barbara

2.         Jabłoński Marian

3.         Karliński Antoni

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Szczygieł-Nowak Krystyna

 

     V.       Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

1.         Dymalski Leszek

2.         Karliński Antoni

3.         Kleiber Kordian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Marciniak Jan

8.         Mikołajczak Stanisław

9.         Rybicki Ryszard

10.     Waligórski Waldemar

11.     Wiązek Waldemar

12.     Żak Tomasz

 

VI.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Jabłoński Marian

4.         Karliński Antoni

5.         Kleiber Kordian

6.         Kunaj Marian

7.         Rybicki Ryszard

 

     VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Przybył Paweł

5.         Szeszuła Jacek

6.         Twardowska Małgorzata

7.         Waligórski Waldemar