Uchwała nr XXI/109/07 zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 z dnia 27.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśn

UCHWAŁA NR XXI/109/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Granica obszaru objętego planem miejscowym, o którym mowa w ust. 1, przebiega wzdłuż wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie w odległości 750,0 m na południe od południowej granicy ulicy Poznańskiej we wsi Daszewice, do działki o nr ewid. 175 obręb Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy tejże działki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 109 obręb Babki do odległości 100,0 m od budynków zagrody rolniczej usytuowanej na działce o nr ewid. 116/2 obręb Babki, następnie okrąża przedmiotową zagrodę w odległości 100,0 m na południe do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działek o nr ewid. 117, 83, 84 obręb Babki aż do przedłużenia linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki, następnie wzdłuż linii lasu na działce o nr ewid. 173 obręb Babki do działki o nr ewid. 209 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 209 obręb Babki do działki o nr ewid. 74 obręb Babki, wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki o nr ewid. 74 obręb Babki, następnie wzdłuż południowej granicy działki o nr ewid. 75 obręb Babki, następnie wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 72 obręb Babki do linii przebiegającej wzdłuż północnej granicy lasu na działce o nr ewid. 196 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki, następnie wzdłuż zachodniej granicy działki o nr ewid. 104/7 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki, następnie wzdłuż północnej, wschodniej i ponownie północnej granicy działki o nr ewid. 108/2 obręb Babki do działki o nr ewid. 117 obręb Babki, wzdłuż wschodniej granicy działki o nr ewid. 117 obręb Babki do linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice, następnie wzdłuż południowej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice do wschodniej granicy Gminy Mosina na terenie wsi Daszewice.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

UZASADNIENIE

 

            Dnia 27 września 2007 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XX/92/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Na załączniku graficznym, tj. rysunku w skali 1:20 000 przedstawiono obszar opracowania przedmiotowego planu. Jednocześnie w § 1 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej w Mosinie opisano przebieg granic opracowania planu miejscowego w oparciu o numery ewidencyjne działek. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w przytoczonym § 1 ust. 2 uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. omyłkowo zamiast działki o nr ewid. 175 obręb Daszewice, wpisano działkę o nr ewid. 173 obręb Daszewice. Podkreślenia wymaga, że działki o nr ewid. 175 obręb Daszewice i 109 obręb Babki stanowią drogę prowadzącą do Majątku Kubalin. Droga ta, jak zostało to przedstawione na załączniku graficznym, stanowi granicę opracowania przedmiotowego planu miejscowego. Natomiast działka o nr ewid. 173 obręb Daszewice, jest również drogą, jednakże nie stykającą się w żadnym miejscu z działką o nr ewid. 109 obręb Babki. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że konieczna jest zmiana treści § 1 ust. 2 uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, celem usunięcia zaistniałej omyłki pisarskiej, wprowadzenia zgodności pomiędzy treścią uchwały i jej załącznikiem graficznym i tym samym spełnienie wymogów formalnych koniecznych do przeprowadzenia zgodnej z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) procedury planistycznej.