Uchwała nr XXI/107/07 w sprawie Statutu Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XXI/107/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie Statutu Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W Statucie Gminy Mosina, stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/131/03 z dnia 23 października 2003 r., zmienionym uchwałą nr XX/166/04 z dnia 29 stycznia 2004 r., uchwałą nr XXXVI/310/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. oraz uchwałą nr XLIX/379/05 z dnia 30 listopada 2005 r., załącznik nr 3 „Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina” otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z tym, że w roku 2006 utworzone zostało Gimnazjum nr 1 w Mosinie, istnieje konieczność dostosowania wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Mosina
do aktualnej sytuacji.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Statutu Gminy Mosina

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MOSINA

 

 

1.      Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie.

2.      Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie.

3.      Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

4.      Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

5.      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.

6.      Zespół Szkół w Mosinie.

7.      Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

8.      Gimnazjum w Daszewicach.

9.      Gimnazjum w Pecnej.

10.  Gimnazjum w Rogalinie.

11.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie.

12.  Szkoła Podstawowa w Czapurach.

13.  Szkoła Podstawowa w Daszewicach.

14.  Szkoła Podstawowa w Krosinku.

15.  Szkoła Podstawowa w Krośnie.

16.  Szkoła Podstawowa w Pecnej.

17.  Szkoła Podstawowa w Rogalinku.

18.  Przedszkole nr 1 w Mosinie.

19.  Przedszkole nr 2 w Mosinie.

20.  Przedszkole nr 3 – Integracyjne w Mosinie.

21.  Przedszkole nr 4 w Mosinie.