Uchwała nr XXI/108/07 w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.

UCHWAŁA NR XXI/108/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie uznania za bezskuteczne wezwań Rady Miejskiej w Mosinie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.

 

 

            Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Krzysztofa Kurkowiaka, zam.                                             , z dnia 10 października 2007 r., do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jego interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

2.     Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Państwa Małgorzaty i Leona R. Twardowskich, zam.                                , z dnia 10 października 2007 r., do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

3.     Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Państwa Urszuli i Zygmunta Ryczek, zam.                                                   , z dnia 10 października 2007 r., do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i ich interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

4.     Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie Pana Marka Foltyna, zam.                                          , z dnia 10 października 2007 r., do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina, ze względu na naruszenie prawa i jego interesu prawnego wynikającego z własności nieruchomości objętych projektem zmiany planu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 27 września 2007 r., na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XX/92/07 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Dnia 10 października 2007 r. do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęły wezwania Pana Krzysztofa Kurkowiaka, zam.                                                 , Państwa Małgorzaty i Leona R. Twardowskich, zam.                                             , Państwa Urszuli i Zygmunta Ryczek, zam.                                           oraz Pana Marka Foltyna, zam.                                                 , wzywające Radę Miejską w Mosinie do uchylenia wyżej wymienionej uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. ze względu na to, że uchwała ta narusza prawo i interes prawny wnioskodawców wynikający z prawa własności nieruchomości objętych projektem zmiany. Wnioskodawcy nie wskazali żadnej podstawy prawnego rzekomego naruszenie prawa oraz swojego interesu prawnego.

            W związku z powyższym należy stwierdzić co następuje:

            W myśl art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) kompetencja do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego należy do rady gminy, w tym przypadku Rady Miejskiej w Mosinie. Inicjatywa podjęcia takiej uchwały przysługuje tylko i wyłącznie Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Burmistrzowi Gminy Mosina. Przywołana ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje innych inicjatorów i wnioskodawców, w tym osób fizycznych, podjęcia jakiejkolwiek uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Co więcej należy stwierdzić, iż sporządzanie planów miejscowych ma charakter fakultatywny, ponieważ ustawodawca nie ustanowił, iż sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowym zadaniem gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.

            Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wynika, że to plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i to w nim następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Natomiast uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego aktem prawa miejscowego nie jest. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego rozpoczyna proces planistyczny i nie ustala ani przeznaczenia terenu, ani rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, ani też sposobów zagospodarowania oraz warunków zabudowy. Oczywiście ustalenia planu miejscowego - aktu prawa miejscowego kończącego procedurę planistyczną, są ściśle powiązane z kierunkami polityki przestrzennej wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednakże uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest tylko i wyłącznie uchwałą rozpoczynającą, na wniosek Burmistrza Gminy Mosina, bądź z inicjatywy Rady Miejskiej w Mosinie, procedurę związaną z opracowaniem aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy podkreślić, iż sporządzenie planu miejscowego zakłada szeroki udział społeczeństwa, w przeciwieństwie do procedury administracyjnej związanej z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Konieczne jest zatem rozważenie, w jaki sposób uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, nie stanowiąca aktu prawa miejscowego może naruszać czyjkolwiek interes prawny, w tym rolników, którzy ten teren uprawiają. To plan miejscowy jako akt prawa miejscowego oddziałuje – kształtuje wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności.

            Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż uchwała nr XXIX/241/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 lipca 2004 r. nie dotyczyła, jak to podali wnioskodawcy, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Należy podkreślić, iż brak jest przepisu, który nakazywałby Radzie Miejskiej w Mosinie podejmowanie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla obszarów rozłącznych przestrzennie, tj. nie pokrywających się obszarowo. Natomiast w przypadku uchwał w sprawie uchwalenia planu miejscowego, a zatem uchwał kończących procedurę planistyczną, ustawodawca w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określił, iż wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu. Przedstawione powyżej podejście jest jak najbardziej słuszne, z tego względu, że procedura planistyczna jest procedurą długotrwałą i nigdzie w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz przepisach wcześniejszych nie jest zapisane, kiedy winna zostać zakończona.

            Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do uchylenia uchwały nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina.