Uchwała nr XXI/106/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

UCHWAŁA NR XXI/106/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XVIII/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.,  Nr XIX/83/07 z dnia 12 września 2007 r., Nr XX/95/07 z dnia 27 września 2007 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 144/07 z dnia 28 września 2007 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

54.738.987,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

 

1)       Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.906.314,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)       Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

52.459.023,62 zł

1.   

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

 

1)       Wydatki bieżące w wysokości 44.620.193,00 zł,
w tym na:

 

 

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

    17.885.550,00 zł,

 

 

b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.539.347,00 zł,
w tym:

-       przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.927.279,00 zł,

-       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł,

-       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł

-       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

-       podmiotowe dla instytucji kultury 1.763.000,00 zł,

-       dotacje celowe  przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł,

-       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)       Wydatki majątkowe w wysokości 7.556.400,00 zł

 

 

3)       Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł

 

2.   

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009  zgodnie z załącznikiem nr 7

 

3.   

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

 

1)       wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.906.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)       wydatki związane z realizacja zadań wspólnych  na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 § 4.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.


 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r.

 

 

  1. Dochody

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 7.700,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

-      Dział 751 zwiększa się o kwotę 45.231,00 zł w związku z dotacją przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,

-      Dział 756 zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł w wyniku ponadplanowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 70.551,00 zł z tytułu dotacji celowych, w tym: 62.361,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych oraz 8.190,00 zł środki na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 76.711,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji  na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne o 90.000,00 zł, oraz zwiększenie dotacji na: zasiłki i pomoc w naturze 5.100,00 zł i 8.189,00 zł środki na dożywianie,

-      Dział 854 – zwiększa się o kwotę 31.321,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 233.092,00 zł.

 

  1. Wydatki

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 162.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym dotacja 7.700,00 zł,

-      Dział 751 zwiększa się o kwotę 45.231,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyborów do Sejmu i Senatu RP,

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 419,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 68.996,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji 70.551,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 1.555,00 zł i przenosi do działu 854,

-      Dział 852 zmniejsza się o kwotę 76.711,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji  na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne o 90.000,00 zł, oraz zwiększenie dotacji na: zasiłki i pomoc w naturze 5.100,00 zł i 8.189,00 zł środki na dożywianie,

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 32.876,00 zł w wyniku przeniesienia kwoty 1.555,00 zł z działu 801, oraz z tytułu dotacji w kwocie 31.321,00 zł,

-      Dział 926 zmniejsza się o kwotę 419,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i  sportu.

-        

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 233.092,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Załączniki do uchwały nr XXI/106/07.pdf