Uchwała nr XXI/102/07 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

UCHWAŁA NR XXI/102/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, zmienionej uchwałą nr LIX/445/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2005 r., uchwałą nr LV/421/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą nr LX/451/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXIII/464/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r., uchwałą nr LXV/478/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r., uchwałą nr LXVI/487/06 z dnia 19 października 2006 r. oraz uchwałą nr V/29/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

-        aktualizuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 – 2008, stanowiący załącznik do „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mosina wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

-        aktualizuje się dane społeczno–gospodarcze w rozdziale „Raport o stanie Gminy Mosina”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

-        aktualizuje się okres obowiązywania Planu Rozwoju Lokalnego z lat 2005-2008 na lata 2007-2013;

-        zmienia się zasadę kwalifikowalności inwestycji do zamieszczenia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym z 20 000 zł na 50 000 zł;

-         wyłącza się rozdział „Planowane projekty i zadania w okresie 2005 –2012”. 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Rozpoczęcie nowego okresu programowania przypadającego na lata 2007-2013 oznacza konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian aktualizujących uchwalony w 2005 roku Plan Rozwoju Lokalnego. Konieczna jest zmiana okresu obowiązywania dokumentu, weryfikacja inwestycji zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz wprowadzenie zmian umożliwiających pozyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych według nowych zasad podziału zawartych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2007-2013. 

Załącznik do uchwały nr XXI/102/07.pdf

Załącznik do uchwały nr XXI/102/07 (WPI).pdf