Uchwała nr XXI/103/07 w sprawie wyrażenia opinii.

UCHWAŁA NR XXI/103/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii. 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 lit. b) Załącznika do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2824/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustalania trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie prac rekultywacyjnych, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Wyraża się pozytywną opinię potwierdzającą celowość realizacji i dofinansowania w 2008 roku budowy ulicy Spokojnej w Czapurach – drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Wniosek o dofinansowanie w 2008 roku budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2008” z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie jest opinia Rady Miejskiej w Mosinie potwierdzająca celowość realizacji i dofinansowania budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Załącznik do uchwały nr XXI/103/07.pdf