Uchwała nr XXI/105/07 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20

UCHWAŁA NR XXI/105/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

 

 

§ 2.

 

1.      Ilekroć w Programie jest mowa o :

1)  „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2)   „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Mosina,

3)  „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4)  „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust 2 pkt 1 lit. d oraz art. 107 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

5)  „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn.  zm.).

2.     Terminy użyte w § 2 ust. 1 Programu mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina wydanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia Wieloletniego i Rocznego Programu Współpracy.

 

 

§ 3.

 

Celem Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest przede wszystkim efektywne wykorzystanie społecznej aktywności, która służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Jednocześnie planowane działania służą realizacji Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 4.

 

1.       Obszarem współpracy są zadania publiczne wykonywane przez Gminę Mosina na podstawie odrębnych ustaw i dobrowolne działania podejmowane przez organizacje w ramach swojej działalności statutowej.

2.       W roku 2008 współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

a)    pomoc społeczna;

b)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej;

c)   upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

d)   działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy;

e)   ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt;

f)    edukacja publiczna i wychowanie.

3.   Planowana kwota wydatków związana z realizacją powyższych zadań wyniesie:

- w pierwszym etapie 320 000,00 zł,

- w drugim etapie w wysokości 80 000,00 zł.

4.   Zadania priorytetowe w poszczególnych obszarach:

1)   pomoc społeczna:

a)    pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

b)   organizacja „Wieczerzy Wigilijnej” dla osób w trudnej sytuacji materialnej;

c)   wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z zakresu pomocy społecznej;

2)   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej:

a)    organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych;

b)   przeglądy twórczości amatorskiej;

c)    kultywowanie i promocja muzyki, śpiewu i tańca;

d)   działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych;

e)   działania z zakresu edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży;

3)   upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki:

a)    szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;

b)  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym;

c)   wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym organizowanie aktywnych form wypoczynku podczas ferii szkolnych i wakacji oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

d)   całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;

4)  działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy:

a)   organizacja, na terenie Gminy, wspólnych działań, imprez, seminariów, zawodów sportowych z organizacjami pozarządowymi z miast partnerskich;

b)  wspieranie działań dla dzieci i młodzieży służących promowaniu Gminy Mosina  i środowiska lokalnego oraz służących prezentacji jej dorobku kulturalnego;

5)   ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt:

a)    opieka nad bezdomnymi zwierzętami;

b)   propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju;

6)   edukacja publiczna i wychowanie:

a)   wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;

b)   wspieranie procesów edukacyjnych.

5.       Wymieniony katalog zadań priorytetowych ma charakter otwarty i nie ogranicza możliwości organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 

 

§ 5.

 

1.     W 2008 roku samorząd Gminy Mosina będzie realizował finansowe jak i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.     Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do  zakresu ich  działalności statutowej.

3.      Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1)     powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2)     wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

4.     Zakres współpracy pozafinansowej został określony w Wieloletnim Programie Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 6.

 

1.     Zlecanie zadań, o których mowa w § 5 ust. 3, następuje, z zastrzeżeniem § 7, w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2.     Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarach określonych w § 4 ust. 2 ogłasza Burmistrz Gminy Mosina.

3.     Otwarty konkurs ofert będzie przeprowadzany w dwóch etapach. Składane oferty przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego powinny dotyczyć w pierwszym etapie zadań całorocznych i krótkoterminowych, w drugim natomiast letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.     Na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zgłoszonych w pierwszym etapie, przeznacza się kwotę 320 000,00 zł, natomiast przypadku zadań zgłaszanych w drugim etapie, ogólna kwota wyniesie 80 000,00 zł.

5.     Organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego składający ofertę na realizację zadania jest zobowiązana wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20%.

 

 

§ 7.

 

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, może, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nastąpić poprzez zakup usług.

 

 

§ 8

 

1.     Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

2.     W przypadku stosowania innego trybu zlecania zadania publicznego lub prowadzenia otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów szczegółowych, rodzaj wymaganych dokumentów oraz ich wzory zostaną określone w ogłoszeniu.

 

 

§ 9.

 

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków zaplanowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2008, Burmistrz może ogłosić dodatkowe konkursy ofert.

 

 

§ 10.

 

1.     Każda organizacja pozarządowa biorąca udział w otwartym konkursie ofert powinna w terminie 30 dni od złożenia oferty podać lub uaktualnić swoje dane zawarte w Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych.

2.     Aktualizacja lub zgłoszenie jest dokonywane za pomocą ankiety, którą można odebrać u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub pobrać ją ze strony internetowej www.mosina.pl .

 

 

§ 11.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 12.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy.

Przygotowany Roczny Program Współpracy będzie podstawą do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na rok 2008.