Uchwała nr XXI/104/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.

UCHWAŁA NR XXI/104/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programy Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi, wprowadza się:

§ 11

 „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”,

§ 12

„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi”.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Do uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programy Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi, wprowadza się zapis § 11 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, oraz § 12 w brzmieniu: „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi”, które zostały pominięte z uwagi na błąd w druku.