Uchwała nr XX/95/07 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

UCHWAŁA NR XX/95/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XVIII/77/07 z dnia 28 czerwca 2007 r., Nr XIX/83/07 z dnia 12 września 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

54.505.895,62 zł

 

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

 

1)      Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości

-       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

52.225.931,62 zł

1.  

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

 

1)       Wydatki bieżące w wysokości 44.482.101,00 zł, w tym na:

 

 

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

    17.708.635,00 zł,

 

 

b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.539.347,00 zł, w tym:

-       przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.927.279,00 zł,

-       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł,

-       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł

-       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł,

-       podmiotowe dla instytucji kultury 1.763.000,00 zł,

-       dotacje celowe  przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł,

-       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł,

 

 

2)       Wydatki majątkowe w wysokości 7.461.400,00 zł

 

 

3)       Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł

 

2.   

Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 7

 

3.  

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

 

1)       wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

2)       wydatki związane z realizacja zadań wspólnych  na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 282.251,00 zł, z przeznaczeniem na:

-      rezerwa celowa na wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 122.251,00 zł,

-       rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł,

-      rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.”

 

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków budżetowych – zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 10.”

 

 

§ 10 otrzymuje brzmienie:

 

㤠10

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2)      zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,

3)      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4)      Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 792.000,00 zł do miesiąca maja 2042 r.

 

2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 § 4.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 27 września 2007 r.

 

  1. Dochody

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 328.691,00 zł, w tym: 350.000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w związku z przewidywanymi niższymi wpływami oraz zwiększenie o 678.691,00 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów  ze sprzedaży mienia

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 14.620,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego

-       Dział 854 zwiększa się  o kwotę 35.400,00 zł z tytułu dotacji celowej

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 378.711,00 zł.

 

  1. Wydatki

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w świetlicach wiejskich – zgodnie z załącznikiem nr 6

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji

-      Dział 758 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, w tym: zwiększenie 150.000,00 zł jako rezerwa celowa na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zmniejszenie o 100.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia dla TBS

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 49.902,00 zł, w tym: 14.620,00 zł jako dotacja celowa na sfinansowanie reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego, 57.962,00 kwota przeznaczona na dotację dowozy szkolne w związku ze wzrostem ilości kilometrów

-      Dział 853 zwiększa się o kwotę 1.530,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pożytku publicznego – zadanie przeniesione z działu 854

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 56.550,00 zł w tym: dotacja celowa 35.400,00 zł przeznaczona na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym oraz dokonuje się przeniesień między działami 801 i 853

-      Dział 900 zwiększa się dotacje dla ZUK o kwotę 2.729,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zasobów komunalnych w związku ze wzrostem powierzchni mieszkań

-      Dział  921 zwiększa się dotację celową o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Izby Muzealnej

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 378.711,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Załączniki do uchwały nr XX/95/07.pdf