Uchwała nr XX/91/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko.

UCHWAŁA NR XX/91/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranówko.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie:

1.       po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.,

2.       po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu,

3.       po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy,

uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujący części działek o nr ewid.: 29 i 155 położonych we wsi Baranówko, o powierzchni 0,6 ha, zwany w dalszej części uchwały planem.

 

 

§ 1.

 

Zakres obowiązywania planu określa granica obszaru objętego planem miejscowym zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowią:

1.      tekst planu – stanowiący treść niniejszej uchwały;

2.     rysunek planu - załącznik nr 1 w skali 1 : 1000, obejmujący obszar, o którym mowa w § 1;

3.     rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4.     rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 3.

 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie parametrów zabudowy i zagospodarowania działki, określających dopuszczalny sposób wykonania prawa własności na jej terenie.

 

 

§ 4.

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2.     planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w preambule do niniejszej uchwały;

3.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;

4.     rysunku planu - należy przez to rozumieć aktualną mapę zasadniczą w skali 1 : 1000, wraz z graficznymi ustaleniami planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

 

Zakres opracowania planu obejmuje:

1.     określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu;

2.      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3.      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4.     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5.      zasady rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;

6.      sposób tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu;

7.     stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

 

§ 6.

 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1.      granica obszaru objętego planem miejscowym;

2.     linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3.     oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyznaczonych liniami, o których mowa w ust. 2;

4.      nieprzekraczalne linie zabudowy;

5.      projektowane granice działek.

 

  

§ 7.

 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są informacyjnymi ustaleniami planu:

1.      przebieg linii elektroenergetycznej niskiego napięcia;

2.      wymiary odległości linii na rysunku planu.

 

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 

§ 8.

 

Dla części terenu objętego planem ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami MN 1 i MN 2, zgodnie z rysunkiem planu.

 

§ 9.

 

Dla części terenu objętego planem ustala się przeznaczenie terenu dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami KDW 1 i KDW 2, zgodnie z rysunkiem planu.

 

 

§ 10.

 

Wprowadza się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.     w zagospodarowaniu działek należy stosować rodzime gatunki roślin charakterystyczne dla lokalnego siedliska przyrodniczego;

2.     elementy małej architektury oraz sposób realizacji nawierzchni utwardzonych przyjmować należy w nawiązaniu do formy architektonicznej głównego obiektu i zastosowanych materiałów.

 

 

§ 11.

 

Wprowadza się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1.      ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;

2.     ustala się maksymalny procent zabudowy działki obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni ogólnej działki, lecz nie więcej niż 300 m2;

3.     ustala się obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej, stanowiącej co najmniej 50% powierzchni ogólnej działki;

4.     dopuszcza się możliwość realizacji powierzchni utwardzonych na parkingach, chodnikach i drogach dojazdowych, stanowiących nie więcej niż 20% powierzchni ogólnej działki;

5.     zaleca się wykonanie nasadzeń zielenią wysoką, tworząc ciągi wzdłuż istniejących ulic.

 

 

§ 12.

 

Na terenach MN1 wprowadza się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1.     dopuszcza się możliwość projektowania i realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w dowolnej formie z zastosowaniem dachu stromego dwu lub wielospadowego o dopuszczalnym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 40° do 45°;

2.     kąt nachylenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zadaszeń do wejść do budynków, wykuszy, kaferków, naczółków itp. rozwiązań architektonicznych;

3.     dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach MN1 ustala się:

1)    maksymalną wysokość obiektów mieszkalnych, wynoszącą 10,5 m od istniejącego poziomu terenu do poziomu kalenicy głównej lokalizowanej równolegle do osi drogi wewnętrznej KDW1;

2)     maksymalna liczbę 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

3)    dopuszcza się możliwość realizacji podpiwniczenia, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

4.     dopuszcza się możliwość lokalizacji 1 budynku gospodarczo-garażowego na każdej działce powstałej z podziału terenu MN1 według projektowanych granic działek, zgodnie z rysunkiem planu, jako obiektu przybudowanego lub wbudowanego w obiekt podstawowy albo jako obiektu jednokondygnacyjnego wolnostojącego, o powierzchni maksymalnie 40 m2;

5.     w przypadku lokalizacji obiektu w formie wolnostojącej lub przybudowanej do budynku mieszkalnego ustala się:

1)     maksymalną wysokość na 4,5 m od istniejącego poziomu terenu do poziomu kalenicy głównej z zastosowaniem dachu stromego o dopuszczalnym kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 30°,

2)     zakaz wykorzystywania pomieszczeń w budynku gospodarczo–garażowym dla innych celów, kolidujących z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w § 8.

 

 

§ 13.

 

Na terenach MN2 wprowadza się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1.     dopuszcza się możliwość projektowania i realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w dowolnej formie z zastosowaniem dachu stromego dwu lub wielospadowego o dopuszczalnym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 40° do 45°;

2.     kąt nachylenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zadaszeń do wejść do budynków, wykuszy, kaferków, naczółków itp. rozwiązań architektonicznych;

3.     dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach MN2 ustala się:

1)     maksymalną wysokość obiektów mieszkalnych, wynoszącą 10,5 m od istniejącego poziomu terenu do poziomu kalenicy głównej lokalizowanej prostopadle do osi drogi wewnętrznej KDW2;

2)      maksymalną liczbę 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

3)     dopuszcza się możliwość realizacji podpiwniczenia, na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

4.     dopuszcza się możliwość lokalizacji 1 budynku – gospodarczego na każdej działce powstałej z podziału terenu MN2 według projektowanych granic działek, zgodnie z rysunkiem planu, jako obiektu przybudowanego lub wbudowanego w obiekt podstawowy albo jako obiektu jednokondygnacyjnego wolnostojącego, o powierzchni maksymalnie 40 m2;

5.     w przypadku lokalizacji obiektu w formie wolnostojącej lub przybudowanej do budynku mieszkalnego ustala się:

1)     maksymalną wysokość na 4,5 m od istniejącego poziomu terenu do poziomu kalenicy głównej z zastosowaniem dachu stromego o dopuszczalnym kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 30°,

2)     zakaz wykorzystywania pomieszczeń w budynku gospodarczo–garażowym dla innych celów, kolidujących z przeznaczeniem terenu, o którym mowa w § 8.

 

 

§ 14.

 

Pozostałe wymogi dotyczące zagospodarowania działki:

1.     zakazuje się stosowania ogrodzeń z litego muru lub z prefabrykowanych segmentów betonowych;

2.     zaleca się stosowania żywopłotów lub zimozielonej zieleni średniej wysokości, również jako formy wygrodzenia działki.

 

 

§ 15.

 

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się, jako tymczasowe, wykorzystanie terenu, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów odrębnych.

 

 

§ 16.

 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1.     ustala się nakaz prowadzenia linii podziału na działki budowlane po liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych na rysunku planu oraz po liniach projektowanych granic działek;

2.      zakazuje się dokonywania podziałów wtórnych, niezgodnych z ustaleniami planu;

3.     dopuszcza się możliwość scalania działek wyznaczonych w planie i realizacji na nich jednego budynku mieszkalnego.

 

 

§ 17.

 

Ustalenia w zakresie komunikacji:

1.     obsługę komunikacyjną terenów MN1 i MN2 zapewnia droga publiczna (działka nr ewid. 137) oraz projektowana droga wewnętrzna KDW1;

2.      zakazuje się lokalizowania wjazdu na teren MN2 z drogi wewnętrznej KDW2;

3.      szerokość dróg wewnętrznych ustala się:

1)     dla KDW1 na 6 m,

2)     dla KDW2 na 4,5 m;

4.     na terach MN1 i MN2 ustala się nakaz realizacji co najmniej 1 miejsca parkingowego dla 1 mieszkania;

5.     dla obszaru, o którym mowa w § 1, ustala się zakaz realizacji miejsc parkingowych poza terenami, o którym mowa w ust. 4.

 

 

§ 18.

 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1.     zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną zapewnić z istniejącej oraz projektowanej sieci w drodze publicznej oraz w drogach wewnętrznych;

2.     dla celów realizacji infrastruktury technicznej, dopuszcza się możliwość wykorzystania pasa drogowego drogi publicznej oraz dróg wewnętrznych;

3.      do ogrzewania obiektów ustala się obowiązek stosowania paliw niskoemisyjnych;

4.     odprowadzenie ścieków bytowych poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej;

5.     śmieci i odpady stałe należy gromadzić na terenie objętym planem w pojemnikach zamykanych oraz okresowo opróżniać przez wyspecjalizowane firmy.

 

 

§ 19.

 

Ustala się stawkę, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 20.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 21.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Analizując zabudowę wsi Baranówko należy stwierdzić, iż rozwijała i rozwija się ona wzdłuż głównej, przechodzącej przez wieś drogi. Występujące wzdłuż głównej ulicy wsi zagrody rolnicze składające się z budynków mieszkalnych, budynków inwentarskich, budynków gospodarczych i innych budynków związanych z produkcją rolną, dogęszczane są w coraz większym stopniu przez budynki mieszkalne i towarzyszące im budynki gospodarcze i garażowe. Następuje zatem zmiana charakteru, funkcji oraz samego wizerunku wsi. Podkreślenia wymaga, że sytuacja, w której nowa zabudowa sytuowana jest na terenie wsi, wzdłuż jej głównej ulicy, jest korzystna ze względu na, chociażby, efektywne wykorzystanie poprowadzonych w ulicy mediów, czy też samo postrzeganie wsi jako zwartej, uporządkowanej i wyodrębnionej przestrzennie jednostki osadniczej. Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie racjonalnego zagospodarowania, pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, terenów usytuowanych przy głównej ulicy wsi i w jej środkowej części,
tj. części działek o nr ewid. 29 i 155 obręb Baranówko.

            Podkreślenia wymaga, iż prace nad przedmiotowym planem miejscowym zapoczątkowane zostały uchwałą nr XXII/187/04 Rady Miejskiej w Mosinie dnia 25 marca 2004 r., a procedura planistyczna przeprowadzona została w trybie ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/91/07.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/91/07.pdf 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/91/07.pdf

Załącznik dodatkowy do uchwały nr XX/91/07.pdf