Uchwała nr XX/90/07 dotycząca wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 21/864/2007 z dnia 17.10.200

UCHWAŁA NR XX/90/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 września 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim.

 

 

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Mosina pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Renowacja elewacji budynku Izby Muzealnej w Mosinie oraz wymiana więźby dachowej i instalacji odgromowej”.

 

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim, w sprawie przyjęcia przez Gminę Mosina pomocy finansowej, o której mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

            Powiat Poznański na podstawie uchwały Zarządu Powiatu nr VIII/62/III/2007 z dnia 30 maja 2007 r. przekazał Gminie Mosina środki na dofinansowanie zadania pt. „Renowacja elewacji budynku Izby Muzealnej w Mosinie oraz wymiana więźby dachowej i instalacji odgromowej”. Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) do uruchomienia środków niezbędne jest ich przyjęcie w formie uchwały Rady Miejskiej.