Uchwała nr XIX/85/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR XIX/85/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 września 2007 r.

 

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się – na wniosek Burmistrza Gminy Mosina – Sekretarza Gminy Mosina w osobie Julii Olejniczak–Kowalskiej.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.